Zájezdy
Speciální nabídka letenek
Vyhledávání
Aktuality
17.12.2018
PF 2019
PF 2019...
28.3.2018
VELIKONOCE
VELIKONOCE...

Newsletter
Přihlašte se k odběru novinek

Obchodní podmínky společnosti FRESCO TRAVEL s.r.o. pro prodej letenek platné od 01.11.2011

Zpět na rezervační formulář

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti FRESCO TRAVEL s.r.o., IČ 26241978, sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše 26, PSČ 602 00, která je vedená u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 39761(dále jen jako „FRESCO TRAVEL“) při uzavírání smlouvy o letecké přepravě osob a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“), kterou Cestující uzavírá s Dopravcem prostřednictvím FRESCO TRAVEL.

1.2. Tyto obchodní podmínky neupravují práva a povinnosti
Cestujícího  a Dopravce při uskutečňování letecké přepravy osob (dále jen „Přeprava“) a poskytování souvisejících služeb. Uvedený vztah se řídí Smlouvou a příslušnými podmínkami konkrétního Dopravce.

1.3. „Cestující“ je kterákoli fyzická či právnická osoba, která projeví zájem uzavřít Smlouvu s Dopravcem, a to prostřednictvím FRESCO TRAVEL.

1.4. „Dopravce“ je společnost, která provozuje Přepravu, poskytuje další související služby. Dopravcem může být i jiná společnosti než člen Mezinárodní asociace letecké přepravy (International Air Transport Association) se sídlem v Montrealu, Canada, zastoupení v České Republice - Praha 1, Smetanovo nábřeží 4, PSČ 110 00.

1.5. FRESCO TRAVEL je zprostředkovatel oprávněný k prodeji letenek a dalších souvisejících služeb společností provozujících Přepravu. FRESCO TRAVEL je oprávněn také prodávat letenky Dopravců, které nejsou členem Mezinárodní asociace letecké přepravy. Seznam Dopravců je uveden na internetových stránkách FRESCO TRAVEL www.fresco-travel. FRESCO TRAVEL je oprávněna přijímat od Cestujících peněžní prostředky k úhradě ceny za Přepravu a další související služby.

2. Způsob uzavírání Smlouvy o letecké přepravě osob

2.1. FRESCO TRAVEL nabízí Cestujícímu možnost uzavřít s vybraným Dopravcem Smlouvu o letecké přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících služeb pouze na základě těchto obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření Smlouvy.

2.2. Cestující může činit svoji objednávku letenek, příp. souvisejících služeb
a) prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes síť Internet na stránkách www.fresco-travel.cz
b) prostřednictvím telefonního hovoru, faxu či elektronické pošty, nebo
c) osobně v kanceláři FRESCO TRAVEL.

2.3. Způsob objednávky dle článku 2.2 má právo zvolit Cestující a s následným níže uvedeným způsobem uzavření
Smlouvy výslovně souhlasí.

3. Uzavření Smlouvy s On-line rezervací

3.1. Rezervací prostřednictvím systému pro elektronické on-line rezervace Cestující činí závazně svoji objednávku Přepravy, příp. dalších služeb, a bezvýhradně souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Po obdržení objednávky, a případném jejím potvrzení ze strany Dopravce (je-li to dle podmínek Dopravce nutné), je Cestujícímu zasláno ze strany FRESCO TRAVEL elektronickou formou na email, který uvedl klient při rezervaci, potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednané Přepravě, souvisejících službách,Dopravci a celkové ceny. 

3.2. Cestující bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení ceny letenky, příp. dalších služeb, není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky, příp. dalších služeb, jakož i jejich cena může být změněna. Možné způsoby platby ceny letenky, příp. dalších služeb, závisí na době, do které je třeba u provedené rezervace vystavit letenku. Konkrétní lhůtu k zaplacení ceny letenky určuje ke konkrétnímu cenovému tarifu Dopravce.

3.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Cestující uhradí po ověření platnosti provedené rezervace letenky, příp. dalších služeb, u FRESCO TRAVEL cenu letenky, příp. souvisejících služeb. Uzavřením smlouvy Cestující potvrzuje, že mu byly ze strany FRESCO TRAVEL poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a předány související dokumenty.
Za uhrazení se považuje okamžik, kdy je příslušná částka uhrazena k rukám FRESCO TRAVEL na její pokladně nebo připsána na bankovní účet FRESCO TRAVEL. Klient je povinen seznámit se s podmínkami Dopravce pro změnu již vystavené letenky (např. změna data letu).

3.4. Po uzavření smlouvy je FRESCO TRAVEL povinna ihned vystavit a předat, resp. zaslat Cestujícímu objednané letenky.

4. Uzavření smlouvy s rezervací telefonním hovorem nebo osobní návštěvou

4.1.  Rezervaci jiným způsobem než  je uvedeno v článku 3 těchto podmínek činí Cestující závazně svoji objednávku Přepravy, příp. dalších služeb. Po obdržení objednávky, a případném jejím potvrzení ze strany Dopravce (je-li to dle podmínek Dopravce nutné), je Cestujícímu zasláno ze strany FRESCO TRAVEL potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednané Přepravě, souvisejících službách, Dopravci a ceny. V potvrzení je dále uvedeno, že vztah mezi Cestujícím a FRESCO TRAVEL se řídí těmito obchodními podmínkami, jež jsou uveřejněny v platném znění na www.fresco-travel.cz a v kanceláři FRESCO TRAVEL.

4.2. Cestující bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení ceny letenky, příp. dalších služeb, není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky, příp. dalších služeb, jakož i jejich cena může být změněna.

4.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Cestující uhradí po ověření platnosti provedené rezervace letenky, příp. dalších služeb, u FRESCO TRAVEL cenu letenky, příp. souvisejících služeb. Uzavřením smlouvy Cestující potvrzuje, že mu byly ze strany FRESCO TRAVEL poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a předány související dokumenty. Dále uzavřením smlouvy Cestující souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek. Za uhrazení se považuje okamžik, kdy je příslušná částka uhrazena k rukám FRESCO TRAVEL na její pokladně nebo připsána na bankovní účet FRESCO TRAVEL. 

4.4. Po uzavření smlouvy je FRESCO TRAVEL povinna ihned vystavit a předat, resp. zaslat Cestujícímu objednané letenky.

5. Smlouva o letecké přepravě osob

5.1. Cestující bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se Přepravy a poskytnutí souvisejících služeb Cestujícímu a Dopravci. FRESCO TRAVEL vystupuje ve vztahu mezi klientem a Dopravcem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy.

5.2. Veškeré návrhy na změny či zrušení Smlouvy, pokud to Smlouva či podmínky Dopravce připouštějí, je Cestující povinen činit u Dopravce nebo, připouštějí-li to podmínky Dopravce, prostřednictvím FRESCO TRAVEL .

5.3. Cestující bere na vědomí, že FRESCO TRAVEL nezajišťuje Přepravu ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění Přepravy a poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku Cestujícího.

5.4. Dále Cestující bere na vědomí, že reklamace Přepravy či souvisejících služeb je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách Dopravce. FRESCO TRAVEL není oprávněna vyřizovat jakékoliv reklamace Cestujícího, které se týkají Přepravy či souvisejících služeb.

5.5. Tyto reklamace je nutné činit, není-li v reklamačních podmínkách Dopravce uvedeno jinak, v případě
a) vad, které je možno odstranit ihned, bez zbytečného odkladu u pověřené osoby Dopravce,
b) ostatních vad, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uskutečnění Přepravy u Dopravce nebo prostřednictvím FRESCO TRAVEL.

5.6. V případě, že Cestující učiní reklamaci prostřednictvím FRESCO TRAVEL, ta následně na základě souhlasu Cestujícího předá reklamaci Dopravci k vyřízení a dále informuje Cestujícího o průběhu a výsledku reklamace. Cestující bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči FRESCO TRAVEL, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Cestující bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace Dopravci prostřednictvím FRESCO TRAVEL, spadá reklamace výhradně do kompetence Dopravce a není v možnostech FRESCO TRAVEL ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace nebo její výsledek.

5.7. FRESCO TRAVEL je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými podmínkami Dopravce.

5.8. FRESCO TRAVEL odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením Smlouvy, tj. zejména za
a) řádné a včasné oznámení Dopravci, že byla učiněna objednávka a následně uzavřena Smlouva,
b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany
Dopravce, pokud to vyžadují podmínky Dopravce,
c) řádné vystavení letenky či jiného cestovního dokladu,
d) řádné předání potřebných dokladů Dopravci,
e) řádné oznámení změn, příp. zrušení Smlouvy Dopravci i Cestujícímu, je-li o těchto změnách informována,
f)  řádné a včasné poukázání ceny Přepravy a ceny za související služby na účet Dopravce.

5.9. V případě vad uvedených v článku 5.8. je Cestující povinen učinit reklamaci u FRESCO TRAVEL bez zbytečného odkladu ihned, jakmile tuto vadu zjistí, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od jejího vzniku. FRESCO TRAVEL je povinna tuto reklamaci vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy.

5.10. Cestující odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky. Zejména za správné uvedení jména, příjmení, věku, včasné nárokování na slevu na základě věku již při rezervaci a předložit doklad o věku (doklad totožnosti a dalších údajů nutných k identifikaci osoby pro účely letecké přepravy, jakož i za uvedení správných údajů týkajících se Přepravy, tj. zejména správné datum, kdy se má uskutečnit Přeprava. Cestující je rovněž povinen sdělit FRESCO TRAVEL svůj požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby.
Cestující bere na vědomí, že Dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou Cestujícího vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení ceny Přepravy.

5.11. Cestující bere na vědomí, že FRESCO TRAVEL není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před zakoupením letenky či změny podmínek Přepravy po zakoupení letenky a tyto informace sdělovat Cestujícímu. V souladu s bodem 5.8 písm. e) je tyto informace povinna podat pouze v případě, když jsou ji tyto sděleny Dopravcem.

5.12. Cestující odpovídá zejména za:
a) dodržování vízových předpisů po celou dobu letu, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště,
b) správnost předaných údajů,
c) ověření případných změn letu po zakoupení letenky (nutno ověřit u příslušného Dopravce),
d) včasné dostavení se k odletu.  

5.13. Cestující je povinen po zakoupení letenky, příp. souvisejících služeb, sdělit FRESCO TRAVEL platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ zjištění změny letu či jeho podmínek. V případě neplatnosti sdělených kontaktních údajů FRESCO TRAVEL neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé Cestujícímu.5.14. Cestující je povinen:
a) využít první úsek cesty dle rezervace a využít kupóny v pořadí určeném v letence, jinak nárok na přepravu bez náhrady zaniká
b) rekonfirmovat (znovu potvrdit) zpáteční let a to 72 hodin před odletem přímo Dopravci,
c) ověřit si povolenou váhu zavazadel,
d) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci a následně v přepravním dokladu při jeho převzetí (zejména jméno, příjmení, data, trasu, datum narození je-li uvedeno), převzetím letenky či itineráře letu vyslovuje s uvedenými údaji souhlas,
e) seznámit se s podmínkami pro změnu již vystavené letenky,
f) dodržovat Přepravní podmínky zveřejněné na www.fresco-travel.cz.

5.15. Cestující bere na vědomí, že:
a) storno letenky a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami letecké společnosti u vybraného tarifu, proplacení vratky/dobropisu se provádí formou bezhotovostního převodu na základě vyplnění příslušného formuláře na vrácení peněz,
b) v případě storna letenky je transakční poplatek za vystavení letenky nevratný a za provedení storna letenky  s i  FRESCO TRAVEL může účtovat  odměnu dle platného ceníku
c) poskytování ostatních služeb (cestovní pojištění, pojištění proti storno poplatkům atd.) se řídí podmínkami Poskytovatele služby),
d) v případě, že má klient zájem o doplňkové služby (pojištění proti stornu, doprovod cestujícího, speciální jídlo), je povinen o tom informovat pracovníka FRESCO TRAVEL.
e) v případě změny data odletu u vystavené letenky, umožňují-li její provedení podmínky tarifu, má dopravce právo na doplacení aktuální výše letištních a palivových poplatků ke dni změny, došlo-li k takovému navýšení od data vystavení letenky
f) v případě nízko nákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny či zrušení letu ze strany dopravce. Povinnost poskytnutí náhradního spojení dopravcem v takových případech může být omezená.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Veškeré z této smlouvy v budoucnu vzešlé majetkové spory se strany zavazují řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, v platném znění, podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, s.r.o., IČ: 63 49 66 58, sídlem Příkop 8 (budova IBC), 604 39 Brno, s tím, že tyto dokumenty jsou zveřejněny v platném znění na internetových stránkách Sdružení rozhodců www.sdruzenirozhodcu.cz a jsou k dispozici v sídle Sdružení rozhodců.
Ujednáním o této rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce obrátit se se svým nárokem na obecný soud. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se s uvedenými dokumenty seznámily.

6.2. Tyto obchodní podmínky je možno měnit pouze dohodou FRESCO TRAVEL a Cestujícího v písemné formě.

6.3. Cestující souhlasí s
a) doručováním na adresu, kterou uvede ve své objednávce, příp. souvisejících služeb, pokud nesdělí FRESCO TRAVEL jinou adresu,
b) tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti Cestujícím nebo její nepřevzetí a vrácení zpět FRESCO TRAVEL; účinek doručení nastává okamžikem vrácení nedoručené zásilky,
c) doručováním na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce s účinky písemné zásilky,

6.4. Cestující uzavřením Smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami nebo podpisem těchto obchodních podmínek souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti Cestujícího a FRESCO TRAVEL v souvislosti s uzavřením Smlouvy řídily těmito obchodními podmínkami.

Levné letenky online - letenky do celého světa

FRESCO TRAVEL s.r.o., třída Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno,
tel.: +420 515 915 108-109, mobil: +420 739 680 929, fax: +420 515 915 107
© Copyright 2011 - Fresco Travel
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s., 2011