Zájezdy
Speciální nabídka letenek
Vyhledávání

Newsletter
Přihlašte se k odběru novinek

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti FRESCO TRAVEL s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno, IČ: 26241978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Oddíl C, vložka 39761 (dále jen „FRESCO TRAVEL s.r.o. nebo „FRESCO TRAVEL“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Na této webové stránce naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje ve FRESCO TRAVEL s.r.o. zpracováváme. Najdete zde také kontakt pro dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo pro provedení opravy osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Základní pojmy a informace

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů. Věříme, že tak získáte lepší porozumění a pochopení, proč ve  FRESCO TRAVEL s.r.o. postupujeme při zpracování osobních údajů zvoleným postupem.

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jde pouze o nové označení citlivého osobního údaje. Jedná se o takový osobní údaj, který Vás sám o sobě může poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit Vaši diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je FRESCO TRAVEL s.r.o.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy je možné osobní údaje zpracovávat?

Pro zákonné zpracování vašich osobních údajů musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 6 GDPR. V případě, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů, musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 9 GDPR. V obou případech pak musí být dodrženy zásady zpracování osobních údajů uvedené v článku 5 GDPR.

Zpracování osobních údajů ve FRESCO TRAVEL

Proč FRESCO TRAVEL zpracovává osobní údaje?

Zprostředkováváme cestovní služby do celého světa. Některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro účely rezervace, vystavení a zaslání letenky, jakož i k přijetí k přepravě či poskytnutí dalších služeb. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zajištění Vámi objednaných služeb nezbytně nutné.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Níže uvádíme, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a potřebujeme při zajištění konkrétní služby vědět.

Vytvoření a správa rezervace, nákup letenky

a) oslovení (u všech osob v rezervaci)
b) jméno (u všech osob v rezervaci)
c) příjmení (u všech osob v rezervaci)
d) e-mailová adresa (je-li vyžadována poskytovatelem služby)
e) telefonní číslo (je-li vyžadováno poskytovatelem služby)
f) číslo a platnost cestovního dokladu (je-li vyžadováno dle právních předpisů)
g) datum narození (je-li vyžadováno poskytovatelem služby)
h) číslo/a ve věrnostním programu (pokud jste členem a sdělíte nám jej, u všech osob v rámci rezervace)
i) údaje o platební kartě (pokud ji chcete použít k platbě)
j) číslo faxu (pokud se nám jej rozhodnete sdělit)
k) číslo letenky a PNR 
l) informace o zdravotním stavu (pokud nám je sdělíte nebo chcete využít asistenčních služeb)
m) cestovní plán
n) údaje o cestovním dokladu

Nákup pojištění

a) jméno
b) příjmení
c) datum narození
d) e-mailová adresa
e) telefonní číslo (pokud nám jej sdělíte)
f) adresa (je-li požadována poskytovatelem služby)

Zakoupení dodatečných cestovních služeb u letenek (dokoupení zavazadla, výběr preferovaného sedadla, vstup do salonku, speciální stravy, apod.)

a) jméno
b) příjmení
c) PNR, číslo letenky
d) údaje o platební kartě (pokud ji chcete použít k platbě)
e) e-mailová adresa

Zprostředkování ubytování a výpůjčky automobilu v zahraničí

a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo

Zakoupení vlakových jízdenek, autobusových jízdenek, low-cost letenek, výletů

a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa
d) údaje o cestovním dokladu
e) telefonní číslo
f) datum narození

Reklamace služeb

a) jméno
b) příjmení
c) číslo letenky, PNR
d) PIR (pokud se jedná o reklamaci zavazadla)
e) bankovní spojení (pro zaslání náhrady škody)
f) telefonní číslo
g) další osobní údaje, které nám sdělíte

Refundace letenky

a) jméno
b) příjmení
c) číslo letenky, PNR
d) PIR (pokud se jedná o reklamaci zavazadla)
e) bankovní spojení (pro zaslání náhrady škody)
f) telefonní číslo
g) další osobní údaje, které nám sdělíte

Vydání daňového dokladu

a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa
d) fakturační adresa

Zasílání obchodních sdělení

e-mailová adresa (ve všech případech)

Dotazy

a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa
d) další osobní údaje, které nám sami sdělíte

Návštěva webových stránek FRESCO TRAVEL s.r.o.

a) IP adresa
b) cookies (na stránkách FRESCO TRAVEL s.r.o. jsou využívány cookies

Více se dozvíte níže.

Ke zpracování těchto osobních údajů dochází při zakoupení služby prostřednictvím našich webových stránek. Při jejich zakoupení jiným způsobem mohou být zpracovávány jiné osobní údaje (ne všechny uvedené).

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujme si právo nevyžádané osobní údaje zničit. O tomto postupu budeme subjekt osobních údajů informovat.

Podmíněné zpracování osobních údajů  

Některé služby, které nabízíme, jsou vázány splněním dalších podmínek. Jedná se například o dosažení určitého věku. V případě, že subjekt údajů nedosáhl požadovaného věku, není možné mu bez souhlasu jeho zákonného nebo soudem určeného zástupce poskytnout některé služby a zpracovávat jeho osobní údaje.

Zpracování osobních údajů pro jiný účel

V některých případech může docházet k dalšímu zpracování osobních údajů, které přesahuje účel, za jakým byly osobní údaje získány. Příkladem může být například zakoupení letenky, kdy je primárním účelem zpracování osobních údajů zajištění přepravy. Současně nám vzniká zákonná povinnost archivace letenky jakožto daňového dokladu, dle příslušných právních předpisů.

Místo uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a ukládáme v zabezpečených globálních systémech nebo na zabezpečeném serveru..

Sdílení osobních údajů

Obchodní partneři

Abychom byli schopni zprostředkovat leteckou přepravu a ostatní služby, musíme některé Vaše osobní údaje sdílet s našimi partnery, především s leteckými společnostmi, které jsou členy IATA, nízkonákladovými dopravci, zprostředkovateli a poskytovateli ubytování, pojištění, pojišťovnami a poskytovateli vlakové a autobusové přepravy, poskytovateli a zprostředkovateli výletů. Vaše osobní údaje sdílíme s výše uvedenými partnery pouze v případech, kdy se na poskytovaných službách aktivně podílí.

Potřebné informace jsou mezi jednotlivými partnery předávány prostřednictvím globálních rezervačních a distribučních systémů.

Další partneři

Rozhodnete-li se využít některou z našich služeb, budeme od Vás požadovat souhlas s podmínkami této služby. Pokud souhlas neudělíte, nemůžeme Vám ji poskytnout. V případě, že při zajišťování objednané služby dojde ke zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

Zabezpečení osobních údajů

Technická, organizační a jiná opatření

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zpracováváme o Vás pouze informace, které nezbytně potřebujeme nebo ty informace, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete. Všechna rozhraní našich webových stránek nebo aplikací pro poskytování služeb jsme upravili tak, aby byla nastavena nejvyšší možná míra soukromí.

Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme ve FRESCO TRAVEL s.r.o.

Doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou vůči klientům uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a FRESCO TRAVEL s.r.o., případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem FRESCO TRAVEL s.r.o. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

Jiná doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

Cookies

Na webových stránkách FRESCO TRAVEL s.r.o. jsou v souladu se zákony používány cookies. Využíváme je především pro zvýšení Vašeho komfortu a optimální poskytování našich služeb.

Co jsou soubory cookie?

Cookie jsou malé textové soubory obsahující zanedbatelné množství informací (písmena a číslice), které se ukládají do Vašeho zařízení při návštěvě konkrétní webové stránky. Jsou užitečné především proto, že umožňují webovým stránkám rozeznat webový prohlížeč nebo zařízení, které uživatel používá. Cookies se ukládají na straně klienta (uživatele) jako krátké textové soubory. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač takový. Přesto mají význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o uživateli zjistí a může tak postupně zjištovat zájmy konkrétního uživatele. V žádném případě nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků. Informace z cookies se dá posléze i bez vědomí návštěvníka využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků, apod. Tyto informace však lze získávat i bez cookies, proto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné.

Jak cookies používáme?

1/ vlastní cookies

Slouží pro funkčnost webů. Může jít například o evidenci toho, kterou poslední destinaci uživatel vyhledával, aby ji při návratu zpět uživatel nemusel zadávat znova.

2/ cookies třetích stran

Používáme také různé služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami (subjekty, se kterými máme uzavřenou smlouvu). Nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním našeho webu souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies může uživatel omezit nebo zablokovat v nastavení svého prohlížeče.

Kontrola nastavení cookies v různých prohlížečích

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

  • Chrome: support.google.com
  • Opera: help.opera.com
  • Firefox: support.mozilla.org
  • MSIE: windows.microsoft.com
  • Safari: support.apple.com

Uplatnění práv subjektů údajů

Právo na informace

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou jsme odhodláni subjektům údajů vždy poskytnout informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme.

Přejete-li si se dozvědět, jaké osobní údaje o Vás obecně zpracováváme, požádejte nás.

Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které o Vás zpracováváme my nebo naši partneři, můžete se na nás obrátit a současně uveďte, které konkrétní informace požadujete. Výčet informací, na něž máte právo, naleznete v článku 13 a 14 GDPR. Nesdělíte-li nám Vaše konkrétní požadavky, budeme na Vaši žádost nahlížet jako na obecnou dle předchozího odstavce. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti v sídle FRESCO TRAVEL s.r.o. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává. Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to. I v takovém případě si vyžádáme předložení dokladu totožnosti v sídle FRESCO TRAVEL s.r.o. Jedině tak zajistíme, aby nedošlo k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje (rodné příjmení) obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k jejich změnám. Žádáme všechny naše klienty, aby těmto zásadám věnovali patřičnou pozornost.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá společnost FRESCO TRAVEL s.r.o.. Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

Kontaktní údaje pro případné dotazy, připomínky, stížnosti a uplatnění práv týkající se ochrany osobních údajů:

FRESCO TRAVEL s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1845 / 26
602 00 Brno

Martina Kračmerová – jednatelka společnosti

tel: 515 915 108 - 110

e-mail: rezervace@fresco-travel.cz

Levné letenky online - letenky do celého světa

FRESCO TRAVEL s.r.o., třída Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno,
tel.: +420 515 915 108-109, mobil: +420 739 680 929, fax: +420 515 915 107
© Copyright 2011 - Fresco Travel
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s., 2011